Din fil laddas nu ned.

Fyll gärna i namn och telefonnummer så kan vi personligen berätta lite mer om hur vi kan hjälpa dig att få mer pengar i plånboken.

Nej tack!

Styrelse

Bolagets styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets strategiska mål, riskstrategi samt interna styrning och kontroll.

Till sitt stöd har styrelsen bl.a. oberoende funktioner för riskkontroll och regelefterlevnad (compliance). 

Bolagets VD ansvarar för den dagliga löpande verksamheten i bolaget och rapporterar till styrelsen. Styrelsen övervakar och utvärderar regelbundet bolagets styrningssystem.

Styrelse och ledning
Bolagets styrelse och VD består av personer som tillsammans utgör en lämplig sammansättning när det gäller kunskap, erfarenhet och insikt. Vissa av styrelsens ledamöter har lång erfarenhet av ledning av finansiella verksamheter medan andra har specialistkompetens i legala och andra frågor väsentliga för bolagets verksamhet samt interna styrning och kontroll. Bolaget arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling av styrelse och ledning, likväl som övrig personal i bolaget, när det gäller t.ex. relevanta regel- och marknadsfrågor. Samtliga styrelsens ledamöter och VD har prövats och godkänts av Finansinspektionen.

Deklaration
Styrelsen i Consortum Kapitalförvaltning AB gör bedömningen att Consortums arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapitalutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.


lars_200x200

Lars Zacharoff, Styrelseordförande. Lars är advokat och har efter jur.kand. examen och tingstjänstgöring i Stockholms tingsrätt arbetat med finans- och kreditmarknads-frågor i mer än tjugo år. Han har haft fortlöpande uppdrag inom bank- och finansbolagssektorn med rådgivning och biträde i kredit- och säkerhetsfrågor, obeståndsfrågor ur ett borgenärsperspektiv samt tvister i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Sedan 2003 är han verkställande direktör för och styrelseledamot i Finansbolagens Förening och dess serviceaktiebolag. Zacharoff har medverkat som författare av remissyttranden för Sveriges Advokatsamfunds räkning i lagstiftningsärenden och var sakkunnig i 2007-års insättningsgarantiutredning. Lars har även följande uppdrag: ordförande i Svensk Däckåtervinning AB och i Wahlstedt & Partners AB, ledamot i Wahlsted Sageryd Financial Services AB, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Wahlstedt Sageryd Financial Systems AB, Finansbolagens Service – FF AB, Lars Zacharoff AB samt i Wahlstedt Sageryd Securities Services AB. Suppleant i Öberg Husarkitekter AB, Advokat Tom Ekelund AB och i Advokatfirman Ekelund AB.


bernt_200x200Bernt Magnusson, Styrelseledamot. Bernt har över trettio års erfarenhet av finansmarknaden främst inom regelområdet. Efter avslutad jur. kand. examen vid Uppsala Universitet valde han domarbanan och blev 1987 hovrättsassessor i Svea Hovrätt. Efter att ha arbetat med lagstiftningsfrågor inom det finansiella området på Finansdepartementet under ca tre år arbetade han ca åtta år på Finansinspektionen de sista åren 1996 - 1998 som chef för värdepappersmarknadsavdelningen och han tillhörde då verksledningen. Han blev därefter rekryterad till Folksam och var under tre år VD för ett fondförsäkringsbolag inom Folksamgruppen varefter han blev compliance officer på Folksams Kapitalförvaltning fram till 2007. Han har därefter varit konsult i eget bolag och haft uppdrag åt banker, värdepappersbolag, försäkringsbolag, Svenska Fondhandlareföreningen, Fondbolagens Förening m.fl. fram till 2013 då han anställdes hos Grönberg Advokatbyrå, Stockholm, som Senior Counsel. Han har därutöver uppdrag som ordförande i SwedSecs disciplinutskott och är ledamot i SwedSecs regelkommitte samt i NGMs disciplinnämnd. Han har därutöver uppdrag som ordförande i SwedSecs Disciplinutskott och i B Magnusson Konsult AB , ledamot i SwedSecs Regelkommitté samt NGMs Disciplinnämnd.


patrik_200x200Patrik Inge, VD & Styrelseledamot. Patrik började arbeta i familjeföretaget, Consortum Kapitalförvaltning AB, 1996 som då drevs av hans far. Vid den tidpunkten hade bolaget en inriktning mot skatt, försäkring och investeringsrådgivning. Patrik såg behovet av att utveckla investeringsrådgivningen till ett mer kvalificerat kunderbjudande. Fyra förvaltningsportföljer startades och bolaget började bygga upp ett bredare erbjudande med kapitalförvaltning som kärnverksamhet. Fokus låg då som nu på att hitta de absolut bästa aktivt förvaltade fonderna i mindre och medelstora fondbolag. Sedan Patrik tog över VD-rollen 2004 har den förvaltade kundvolymen ökat från drygt 200 Mkr till idag tre miljarder.